13 เมษายน 2554

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กยศ.

รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
เรื่อง การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ห้องแกร์นบอลรูม ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มีนาคม 2554จัดโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณัชธพงศ์ พวงงาม
ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
2. นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
สรุปผลการประชุมสัมมนา ดังนี้
- เวลา 09.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินงานกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณสุวิมล จิระพัฒน์สกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหารฝ่ายโครงการภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

- เวลา 10.00 น. การบรรยายเรื่อง ช่องทางการให้บริการของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดย ผู้บริหารฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายระดมเงินฝาก กิจการฮัจย์/อุมเราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สรุปได้ดังนี้
1. เอกสารสัญญากู้ ต้องลงลายมือชื่อให้ครบ ก่อนส่งไปให้กับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้งทาง e-mail ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาทราบ
2. โรงเรียนต้องรายงานผลการเรียนของนักเรียนผู้กู้ทุกปี
3. โรงเรียนต้องรายงานการส่งคืนเงินกองทุนฯ ในกรณีมีเงินคงค้างในสถานศึกษา
4. ขอให้โรงเรียนแก้ไขชื่อผู้บริหาร ชื่อผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมบันทึกเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ให้เรียบร้อย

- เวลา 13.30 น. การบรรยายเรื่อง แนวทางในการดำเนินงานกองทุนฯ ปีการศึกษา 2554 โดย ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และ นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดสรรและกู้ยืม

สรุปได้ดังนี้
1. โรงเรียนต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนฯ ประจำสถานศึกษา
2. ขอบเขตการให้กู้ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นักเรียนกู้ค่าเล่าเรียนได้ 14,000 บาท/ราย/ปี (ต้องส่งรายงานแบบลงทะเบียนเรียนของนักเรียนด้วย) ค่าครองชีพ 13,200 บาท/ราย/ปี รวม 27,200 บาท/ราย/ปี (รายละเอียดตามประกาศในคู่มือ หน้า 42 – 44)
3. กำหนดการกู้ตามประกาศ กยศ. ปี 2554 ให้ผู้กู้ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 54 – 30 มิ.ย. 54 (รายละเอียดตามประกาศในคู่มือ หน้า 46 – 49)
4. ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกครั้ง ก่อนใช้รหัสผู้บริหารยืนยันในระบบ เพราะเมื่อผู้บริหารยืนยันในระบบแล้ว ภายใน 3 วัน เงินค่าครองชีพ จะโอนเข้าบัญชีของผู้กู้ฯ

- เวลา 15.00 น. การตอบประเด็นปัญหาในการดำเนินงานกองทุนฯ
โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดสรรและกู้ยืม
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และผู้แทนธนาคารอิสลาม

สรุปได้ดังนี้
1. ปัญหาผู้กู้ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนราษฏร์ โรงเรียนต้องให้นักเรียนไปขอคัด ทร.14/1 ณ ที่ว่าการอำเภอ / เทศบาล
2. กรณีผู้กู้ลืมรหัสผ่าน ให้ผู้กู้เข้าไปดูใน e-mail หรือ ให้ผู้กู้ reset รหัสผ่านใหม่
3. ในกรณีที่โรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียน ให้นักเรียนแจ้งความประสงค์กู้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น
4. การยกเลิกสัญญา หรือแบบลงทะเบียนเรียนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan กรณีที่สถานศึกษายืนยันการตรวจสอบเอกสารแล้ว (รายละเอียดในคู่มือ หน้า 133 - 142)
5. การบันทึกกรอบวงเงิน ถ้าใส่เลขผิด สามารถแก้ไขได้โดยใส่เลขบัตรประชาชน แล้วแก้ไขวงเงินในแต่ละภาคเรียน แล้วยืนยัน แต่ต้องมีเงินคงเหลือในสถานศึกษา
-----------------------------------------------
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ กยศ. http://www.studentloan.or.th/index.php
ประมวลภาพการประชุมสัมมนา

เรื่อง การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ห้องแกร์นบอลรูม ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 มีนาคม 2554


 

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ กยศ. http://www.studentloan.or.th/index.php

15 มีนาคม 2554

นิทาน เรื่อง ลูกกบหูหนวก

          ครั้งหนึ่ง มีลูกกบตัวเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ได้จัดการแข่งขันปีนยอดเสาไฟฟ้าขึ้น   หากใครปีนขึ้นไปจนถึงยอดเสาได้ กบตัวนั้นจะได้เป็นผู้นำกลุ่มลูกกบ

ในวันแข่งขัน มีกลุ่มชนชาวกบมากมาย มาชมและเชียร์การแข่งขันครั้งนี้

เมื่อมีการแข่งขันเริ่มขึ้น ไม่มีชนชาวกบตัวใด เชื่อว่ากบตัวเล็กๆ เหล่านี้จะปีนขึ้นไปจนถึงยอดเสาได้

ในระหว่างการแข่งขัน มีเสียงพูดลอยๆ ขึ้นมามากมายให้ได้ยินว่า เป็นต้นว่า

“ไม่มีทางที่ลูกกบตัวใดจะขึ้นไปถึงยอดเสาได้หรอก มันยากลำบากขนาดนั้น” หรือ

“ไม่มีทางที่ลูกกบตัวใด จะประสบความสำเร็จหรอก เสามันสูงขนาดนั้น”

หลังจากนั้นไม่นาน เจ้ากบตัวน้อยๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เริ่มเหนื่อย และยอมแพ้

จึงค่อยๆ ร่วงหล่นลงไปทีละตัวๆ ยกเว้นเจ้ากบตัวหนึ่ง เจ้ากบตัวนี้ไม่ยอมแพ้ ยังคงปีนขึ้นไปอย่างมุ่งมั่น สูงขึ้น และ สูงขึ้น ฝูงกบก็เริ่มส่งเสียงร้องตะโกน

“มันยากเกินไป ไม่มีใครทำได้หรอก” แต่เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน เจ้ากบตัวเล็กๆ ตัวนั้นได้ใช้ความพยายาม และความอดทน สุดกำลัง จนพาตัวเองปีนขึ้นไปสู่ยอดเสาได้ โดยที่ลูกกบตัวอื่นๆ ต่างยอมแพ้ที่จะปีนขึ้นไปบนยอดเสาจนหมดสิ้น กบทุกๆ ตัว และลูกกบที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างอยากรู้ว่าเจ้ากบตัวเล็กๆ ตัวนี้มีพลังพิเศษอะไร จึงปีนขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้ สุดท้ายจึงได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่พิเศษมากมาย ลูกกบตัวนี้ใช้เพียงแต่ความพยายาม และที่สำคัญ คือ ลูกกบผู้ชนะตัวนี้หูหนวกอีกด้วย

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

        เมื่อเราต้องเจอกับคำพูดในแง่ลบ หรือการถูกมองในแง่ลบจากคนอื่นๆ คำพูดของคนเหล่านั้นอาจบั่นทอนความมุ่งมั่น ตั้งใจของเราออกไป ควรระวังในพลังของคำพูด เพราะทุกสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอาจส่งผลต่อจิตใจและการกระทำของเรา ดังนั้น จงทำตัวเป็นคนหูหนวก ทำเมินเฉย ต่อคำพูด คำดูถูกของคนอื่น และมั่นใจในตัวเองว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ บอกกับตัวเองเสมอว่า “เราทำได้ เพียงแค่เราพยายาม”

***********************

14 มีนาคม 2554

การแข่งขันทักษะวิชาการ "เจียระไนเพชรวิชาการ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
โดย ครูกานต์นภัส  กลับเครือ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
การสร้างภาพตามจินตนาการโดยใช้โปรแกรม THE GEOMETER 'S SKETCHPAD (GSP)
ในการแข่งขันความสามารถทางวิชาการงาน "เจียระไนเพชรวิชาการ" ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน   
ได้แก่       1.  ด.ช. จิรภัทร  ฉายแสง
                2.  ด.ช.วัชรินทร์  ฉิมมามี


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน
ได้แก่     1. นายยงยุทธ  มั่นนิ่ม
              2. นายณัฐพล  ชูนิต


บรรยากาศในการแข่งขันประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP


บรรยากาศในการแข่งขัน  ณ  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จ.ราชบุรี

1 มีนาคม 2554

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2553

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง 
อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  วันที่ 25 -26  มกราคม  2554
ณ  ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซต์รีสอร์ท  จ.เพชรบุรี

เปิดกองเข้าค่ายพักแรม วันแรก
เข้าฐานผจญภัย

เปิดกองเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ประจำปีการศึกษา 2553

5 มิถุนายน 2552

เกมคณิต คิดสนุก ฝึกสมอง ลองคิดดู

เกมจัตุรัสเลขมหัศจรรย์

เติมตัวเลขลงในช่องว่างของตารางด้านล่าง
โดยมีกติกาง่าย ๆ ว่า เลขที่เติมลงไปนี้จะสามารถบวกกับเลขอื่น ๆ ในตาราง ตามแนวตั้งทุกแถว , แนวนอนทุกแถว , แนวทแยงทั้ง
2 ด้าน , เลขในมุมทั้งสี่ของตารางและเลขในสี่เหลี่ยมกลางตาราง ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 584

หมายเหตุ เลขทุกจำนวนที่นำมาเติมคือเลขที่อยู่ระหว่าง

101 ถึง 191 ซึ่งไม่ซ้ำกันและไม่ซ้ำกับเลขในตารางด้วย

155 ....... ....... 131

...... ....... 119 .......

143 173 ....... 167

...... ....... 179 .......


ฝึกสมองกันแล้ว คิดออกหรือเปล่าคะ ?24 พฤษภาคม 2552

ศึกษาดูงานโรงเรียนควาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


หลังจากที่ควายทำการสาธิตการไถนาให้ดูเสร็จแล้ว
ก็มีการประลองกำลังกันนิดหน่อย (ดูภาพประกอบนะคะ)

23 พฤษภาคม 2552

ชาวไทยทรงดำ ดอนคลัง


ภาพผู้นำภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชาวไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ที่อาศัยอยู่ในตำบลดอนคลัง
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ 
อยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี